Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem

WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Certyfikat

  Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

 • Faktura

  Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

 • Bezpłatna Pomoc

  W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest kluczowym elementem ochrony przeciw wybuchowej (DZPW - Dokument Zabezpieczenia Przeciwwybuchowego) i odnosi się do określenia obszarów, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Atmosfera wybuchowa to mieszanka substancji palnych (gazów, par, cieczy lub pyłów) z powietrzem w odpowiednich proporcjach, która może zapłonąć pod wpływem źródła zapłonu i spowodować eksplozję.

Proces wyznaczania stref zagrożenia wybuchem zwykle obejmuje następujące kroki:

1.    Identyfikacja potencjalnych źródeł wybuchu: Na początku przeprowadza się szczegółowy audyt obiektu lub zakładu w celu zidentyfikowania miejsc, w których może występować atmosfera wybuchowa. To mogą być miejsca, w których przechowywane są łatwopalne substancje, prowadzone są procesy przemysłowe generujące pyły, gazy lub pary palnych substancji, czy też obszary z możliwością wycieków gazów palnych.

2.    Kategoryzacja stref zagrożenia: Po zidentyfikowaniu potencjalnych źródeł wybuchu, obszary te są klasyfikowane na podstawie ich częstotliwości występowania atmosfer wybuchowych. W tym celu korzysta się z odpowiednich norm i wytycznych, takich jak normy ATEX (Atmosphères Explosibles) w przypadku obszarów zagrożonych wybuchem w Unii Europejskiej.

3.    Podział na strefy zagrożenia: Na podstawie kategorii i częstotliwości występowania atmosfer wybuchowych, obszary są podzielone na odpowiednie strefy zagrożenia, na przykład strefy Ex-gaz (G) dla gazów i par, strefy Ex-pył (D) dla pyłów oraz strefy mieszane (GD lub DZ) dla obszarów, w których mogą występować zarówno atmosfery gazowe, jak i pyłowe wybuchowe.

4.    Określenie wymaganych środków ochrony: Na podstawie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, przeprowadza się analizę ryzyka, aby określić odpowiednie środki ochrony, które należy zastosować, aby minimalizować ryzyko wybuchu. To mogą być m.in. odpowiednio certyfikowane urządzenia, systemy wentylacji, zabezpieczenia instalacji elektrycznych, materiały odpornościowe na wybuch, szkolenia pracowników itp.

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zapobiegania awariom spowodowanym eksplozją. Dlatego też, osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową powinny przeprowadzać te działania w sposób dokładny i rzetelny.

gdzie ma zastosowanie wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem?

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem ma zastosowanie głównie w przemyśle i innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Obejmuje to różne branże, w których mogą występować substancje palne, pyły, gazy lub pary, które w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe. Poniżej wymieniam kilka branż, w których wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest szczególnie istotne:

 1. Przemysł chemiczny: Zakłady produkcyjne, w których przetwarzane są różnorodne substancje chemiczne, które mogą generować atmosferę wybuchową.
 2. Przemysł petrochemiczny: Rafinerie, zakłady przetwarzania ropy naftowej i gazów, gdzie występują substancje palne i gazowe.
 3. Przemysł spożywczy: Młyny, piekarnie, zakłady przetwórstwa zbóż, w których pyły organiczne mogą tworzyć atmosferę wybuchową.
 4. Przemysł drzewny: Zakłady obróbki drewna, w których pyły drzewne mogą stanowić zagrożenie wybuchem.
 5. Przemysł farmaceutyczny: Fabryki produkcji leków, gdzie używane są substancje palne.
 6. Przemysł węglowy: Kopalnie węgla, gdzie pyły węglowe mogą tworzyć atmosferę wybuchową.
 7. Przemysł malarski: Zakłady lakiernicze, gdzie obecność substancji palnych może powodować zagrożenie wybuchem.
 8. Przemysł chłodniczy: Chłodnie, gdzie mogą występować substancje palne, takie jak amoniak.
 9. Przemysł energetyczny: Elektrownie, w których występują pary wodne, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową.

Ponadto, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem ma także zastosowanie w magazynach, zakładach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej, np. stacjach benzynowych, zakładach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe.

Wymaganie wyznaczania stref zagrożenia wybuchem wynika z potrzeby ochrony pracowników, mienia oraz środowiska przed eksplozjami, które mogą być wynikiem nieodpowiedniego zarządzania substancjami palnymi i pyłami. Przeprowadzając wyznaczanie stref zagrożenia, można odpowiednio zidentyfikować zagrożone obszary i podjąć odpowiednie środki ochrony w celu minimalizacji ryzyka wybuchu.


jakie są strefy zagrożenia wybuchem ?

Strefy zagrożenia wybuchem to obszary, w których może występować atmosfera wybuchowa, czyli mieszanka substancji palnych (gazów, par, cieczy lub pyłów) z powietrzem w odpowiednich proporcjach, która może zapłonąć pod wpływem źródła zapłonu i spowodować eksplozję. W zależności od rodzaju i częstotliwości występowania atmosfer wybuchowych, strefy te są podzielone na kilka kategorii. Najczęściej stosowany podział opiera się na normie ATEX (Atmosphères Explosibles) w Unii Europejskiej. Oto główne kategorie stref zagrożenia wybuchem:

 1. Strefa 0 (0-gaz, 20-pył): Obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny gazów, par lub pyłów palnych występuje w sposób ciągły, długotrwały lub częsty, nawet w normalnych warunkach eksploatacyjnych.
 2. Strefa 1 (1-gaz, 21-pył): Obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny gazów, par lub pyłów palnych może występować sporadycznie podczas normalnych warunków eksploatacyjnych.
 3. Strefa 2 (2-gaz, 22-pył): Obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny gazów, par lub pyłów palnych jest mało prawdopodobna i występuje jedynie w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania systemu.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach występują również strefy zagrożenia mieszanego, na przykład:

 • Strefa 20/21 (20-gaz, 21-pył): Obszar, w którym jednocześnie mogą występować atmosfery wybuchowe w postaci gazów i pyłów palnych.
 • Strefa 20/22 (20-gaz, 22-pył): Obszar, w którym jednocześnie mogą występować atmosfery wybuchowe w postaci gazów palnych i pyłów palnych.

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest niezwykle ważne w celu identyfikacji i zabezpieczenia obszarów, w których istnieje ryzyko wystąpienia eksplozji. Na podstawie klasyfikacji stref zagrożenia, odpowiednie środki ochrony i zabezpieczeń są wdrażane w celu minimalizacji ryzyka wybuchu i ochrony pracowników, mienia oraz środowiska przed zagrożeniem.

CZY WYZNACZANIE STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM JEST WAŻNE ?

Tak, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest niezwykle ważne i ma kluczowe znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony przeciwpożarowej. Istnieje wiele powodów, dla których wyznaczanie stref zagrożenia jest niezbędne i istotne:

 1. Bezpieczeństwo pracowników: Wyznaczanie stref zagrożenia pozwala na identyfikację obszarów, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dzięki temu można wdrożyć odpowiednie środki ochrony, szkolenia i procedury postępowania, aby minimalizować ryzyko wybuchu i zapewnić bezpieczeństwo pracowników.
 2. Ochrona mienia i infrastruktury: Poprawne wyznaczenie stref zagrożenia pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, które chronią mienie i infrastrukturę przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi eksplozją.
 3. Zapobieganie awariom: Poprawna klasyfikacja stref zagrożenia pomaga uniknąć niebezpiecznych sytuacji, w których atmosfera wybuchowa może powstać w wyniku niewłaściwej obsługi lub awarii systemów.
 4. Zgodność z przepisami i normami: Wyznaczanie stref zagrożenia jest wymagane przez wiele przepisów i norm, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, takich jak dyrektywy ATEX w Unii Europejskiej. Dbałość o przestrzeganie tych wymogów jest ważna zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i zgodności z prawem.
 5. Minimalizacja ryzyka eksplozji: Właściwie zidentyfikowane strefy zagrożenia pozwalają na zastosowanie odpowiednich środków prewencyjnych i ochronnych, które minimalizują ryzyko wystąpienia eksplozji i zmniejszają potencjalne konsekwencje.
 6. Ochrona środowiska: Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pomaga również w ochronie środowiska, zapobiegając ewentualnym wyciekom czy uwalnianiu szkodliwych substancji.

W skrócie, wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach, gdzie występują substancje palne lub pyły, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Poprawne i kompleksowe podejście do tego zagadnienia pozwala na minimalizację ryzyka eksplozji oraz ochronę życia, zdrowia i mienia.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania