Audyt Atex

Audyt Atex

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Certyfikat

  Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

 • Faktura

  Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

 • Bezpłatna Pomoc

  W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

Audyt Atex

Audyt ATEX (Atmosphères Explosibles) dotyczy oceny i przeglądu bezpieczeństwa w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu atmosfer wybuchowych zawierających substancje palne, takie jak gazy, pary, ciecze lub pyły. Głównym celem audytu ATEX jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładach pracy i innych obiektach, aby minimalizować ryzyko wybuchów i chronić zdrowie oraz życie pracowników, a także uniknąć szkód materialnych.

Audyt ATEX obejmuje kilka istotnych obszarów:

 1. Identyfikacja stref zagrożenia wybuchem: Podczas audytu ATEX identyfikowane są obszary w obiekcie, w których występuje ryzyko wybuchu. Te obszary określane są jako strefy zagrożenia wybuchem i klasyfikowane na podstawie częstości i czasu występowania atmosfer wybuchowych.
 2. Analiza substancji palnych: Ocena właściwości chemicznych i fizycznych substancji palnych obecnych w miejscu pracy, w tym punktów zapłonu, temperatury zapłonu, zakresów wybuchowych, itp.
 3. Weryfikacja zastosowanych urządzeń i systemów: Przegląd i ocena używanych urządzeń, maszyn, systemów ochrony przeciw wybuchowej, systemów gaśniczych i wentylacji, aby upewnić się, że są odpowiednio dobrane i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.
 4. Analiza procedur i dokumentacji: Audyt ATEX sprawdza, czy procedury i dokumentacja związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym są odpowiednio opracowane i wdrożone w miejscu pracy.
 5. Szkolenia pracowników: Weryfikacja, czy pracownicy otrzymali odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, w tym wiedzę na temat postępowania w przypadku wybuchu lub zagrożenia wybuchem.
 6. Zgodność z przepisami: Audyt ATEX sprawdza, czy obiekt lub zakład pracy spełnia obowiązujące przepisy prawne, normy i dyrektywy ATEX związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym.

Jaki jest ostateczny cel AUDYTU ATEX ?

Ostatecznym celem audytu ATEX jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzyka wybuchu i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy lub obiekcie. Wdrożenie wyników audytu ATEX ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i życia pracowników oraz uniknięcia szkód związanych z wybuchami substancji palnych.jakie branże obejmuje audyt atex ?

Audyt ATEX (Atmosphères Explosibles) obejmuje przede wszystkim branże i sektory, gdzie istnieje ryzyko wybuchu atmosfer wybuchowych zawierających substancje palne. Te branże charakteryzują się obecnością i przetwarzaniem substancji palnych, które mogą spowodować wybuchy w odpowiednich warunkach. Oto niektóre z branż, które często podlegają audytom ATEX:

 1. Przemysł chemiczny: Produkcja, magazynowanie i transport różnego rodzaju substancji chemicznych i wybuchowych.
 2. Przemysł naftowy i gazowy: Wytwarzanie, przetwarzanie i magazynowanie ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw gazowych.
 3. Przemysł petrochemiczny: Produkcja produktów chemicznych i petrochemicznych, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.
 4. Przemysł farmaceutyczny: Produkcja leków i substancji farmaceutycznych, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.
 5. Przemysł spożywczy: Przetwarzanie żywności, mąki, cukru, zbóż i innych substancji, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.
 6. Przemysł metalurgiczny: Przetwarzanie metali, w tym obróbka cieplna i spawanie, które może wywołać wybuchy pyłu.
 7. Przemysł drzewny: Produkcja mebli, tarcicy, papieru i innych produktów drzewnych, które mogą wytworzyć atmosfery wybuchowe z pyłu drzewnego.
 8. Przemysł energetyczny: Produkcja, magazynowanie i przetwarzanie energii elektrycznej, które może być powiązane z ryzykiem wybuchu.
 9. Przemysł farb i lakierów: Produkcja farb, lakierów i rozpuszczalników, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.
 10. Przemysł chłodniczy: Związane z produkcją, magazynowaniem i przetwarzaniem czynników chłodzących, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.

Oczywiście, to tylko kilka przykładów, a audyt ATEX może również być stosowany w innych branżach, gdzie występuje ryzyko wybuchu substancji palnych. Wszystko zależy od rodzaju działalności i specyficznych warunków danego miejsca pracy lub obiektu. Warto zaznaczyć, że audyt ATEX jest szczególnie istotny w miejscach, gdzie bezpieczeństwo przeciwwybuchowe jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka wybuchu i zapewnienia ochrony pracowników oraz mienia.

gdzie występuje największe ryzyko wybuchu ?

Największe ryzyko wybuchu występuje w miejscach, gdzie atmosfery wybuchowe, czyli mieszanki substancji palnych (gazów, par, cieczy lub pyłów) z powietrzem, mogą łatwo powstać i zapalić się w odpowiednich warunkach. W takich miejscach zachodzą trzy podstawowe elementy niezbędne do powstania wybuchu, znane jako "Trójkąt Zapłonu":

 1. Substancje palne: Są to substancje, które mogą się spalić, takie jak gazy (np. propan, butan, metan), ciecze (np. benzyna, oleje) lub pyły (np. pył drzewny, pył metaliczny).
 2. Powietrze: Jest niezbędne do dostarczenia tlenu, który jest niezbędny do spalania substancji palnych.
 3. Źródło zapłonu: Jest to czynnik lub warunek, który może spowodować zapłon atmosfery wybuchowej, takie jak iskra elektryczna, otwarte płomienie, gorące powierzchnie, łuki elektryczne, urządzenia elektryczne, itp.

Miejsca o największym ryzyku wybuchu to przede wszystkim:

 1. Przemysł chemiczny: Miejsca, gdzie przechowywane i przetwarzane są substancje chemiczne, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. W zakładach przemysłu chemicznego magazynuje się i przetwarza wiele niebezpiecznych substancji chemicznych, które mogą wytworzyć atmosferę wybuchową. Procesy reakcji chemicznych, destylacje i inne operacje związane z produkcją chemikaliów mogą stanowić wysokie ryzyko.
 2. Przemysł petrochemiczny: Zakłady przetwarzające ropa naftowa i produkty petrochemiczne.
 3. Przemysł gazowy: Miejsca związane z wydobyciem, transportem, magazynowaniem i przetwarzaniem gazu ziemnego.
 4. Przemysł metalurgiczny: Procesy obróbki metali, spawanie i wytapianie metali, które mogą wytworzyć atmosferę pyłu wybuchowego. W zakładach metalurgicznych, takich jak huty czy odlewnie, występują wysokie temperatury, a procesy metalurgiczne mogą generować pyły metalowe, które stanowią potencjalne zagrożenie wybuchem.
 5. Przemysł spożywczy: Miejsca przetwarzania i produkcji żywności, gdzie mogą powstać atmosfery wybuchowe z pyłu lub gazów. W niektórych gałęziach przemysłu spożywczego, takich jak produkcja mąki, cukru, proszków czy napojów, pyły spożywcze mogą tworzyć atmosferę wybuchową.
 6. Przemysł drzewny i meblarski: Zakłady przetwarzające drewno, gdzie mogą powstać atmosfery wybuchowe z pyłu drzewnego. W zakładach przetwarzających drewno, jak tartaki czy zakłady produkujące meble, generują się pyły drzewne, które mogą być łatwopalne.
 7. Przemysł farmaceutyczny: Zakłady produkujące leki i substancje farmaceutyczne, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe.
 8. Miejsca pracy związane z wydobyciem i przetwarzaniem węgla.
 9. Przemysł naftowy i gazowy: Przy wierceniach, wydobyciu, transportowaniu i przetwarzaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje ryzyko tworzenia się atmosfer wybuchowych. Rafinerie ropy naftowej są szczególnie narażone na ryzyko wybuchu ze względu na obecność wielu łatwopalnych substancji i procesów.
 10. Przemysł spożywczy:
 11. Przemysł farmaceutyczny: W produkcji leków i substancji farmaceutycznych wykorzystuje się różne składniki chemiczne, które mogą wytworzyć atmosferę wybuchową.
 12.  Przemysł energetyczny: W elektrowniach, zakładach wytwarzających energię elektryczną, a także w magazynach i terminalach paliw, istnieje ryzyko wybuchu związane z obecnością paliw gazowych i ciekłych.
 13.  Miejsca pracy związane z magazynowaniem substancji łatwopalnych: Stacje benzynowe, magazyny chemikaliów czy zakłady przechowujące i manipulujące substancjami łatwopalnymi stwarzają potencjalne zagrożenie wybuchem.
 14. Przemysł wydobywczy: W zakładach wydobywczych, takich jak kopalnie węgla czy kamieniołomy, pyły lub gazy powstające podczas wydobycia mogą być zagrożeniem wybuchem.
 15. Laboratoria i badania naukowe: W laboratoriach chemicznych i badaniach naukowych używane są różnorodne substancje chemiczne, które wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciw wybuchom.
 16. Malarnie proszkowe

Należy podkreślić, że wymienione branże i miejsca pracy to tylko niektóre przykłady. Ryzyko wybuchu może występować w innych obszarach, które zależą od rodzaju działalności, stosowanych substancji i przeprowadzanych procesów technologicznych. Dlatego ważne jest, aby każde miejsce pracy przeprowadzało odpowiednie oceny ryzyka i wdrażało odpowiednie środki zapobiegawcze, aby minimalizować ryzyko wybuchu i zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenia.

W tych miejscach ryzyko wybuchu jest szczególnie wysokie, dlatego też wdrażane są specjalne środki zapobiegawcze i ochronne, w tym audyty ATEX, aby minimalizować to ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo pracowników i mienia.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania