Regulamin sklepu internetowego

Regulamin, przygotowała Kancelaria Radców Prawnych Apogado. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, nt. działalności Apogado, kliknij w poniższy logotyp.

Regulamin sklepu internetowego
Protect24.com.pl

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

Sklep internetowy PROTECT24.COM.PL, działający pod adresem http://www.protect24.com.pl, prowadzony jest przez Mateusza Miąsik pod nazwą Protect24 Mateusz Miąsik z siedzibą ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wpisanej do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8132984629, Regon: 180779506.

Kontakt ze Sklepem internetowym PROTECT24.COM.PL jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: bok@protect24.com.pl
 2. telefonicznie: .+48 534 454 430
 3. pisemnie na adres: ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów
   

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep  – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.protect24.com.pl;
Sprzedawca – Mateusz Miąsik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Protect24 Mateusz Miąsik z siedzibą ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość;
Ustawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.)
Umowa - umowa sprzedaży towarów i usług zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Konto Klienta – konto Klienta prowadzone przez Sklep, oznaczone indywidualnym loginem oraz zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta. Konto umożliwia Klientowi zalogowanie  się do bazy zawierające: podane przez niego dane, służące do realizacji jego bieżących zamówień oraz historię zrealizowanych już zamówień tego Klienta;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

§ 1
Składanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.protect24.com.pl.
 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dostępne w Sklepie towary i usługi za pośrednictwem:
  1. Konta Klienta lub
  2. formularza zamówienia.
 3. W celu  złożenia zamówienia Klient dokonuje :
  1. wyboru towaru lub usługi w Sklepie,
  2. logowania na Konto Klienta lub wypełnia formularz zamówienia poprzez podanie danych kontaktowych (adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, telefonu oraz danych dotyczących miejsca dostawy towaru),
  3. wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  4. wyboru sposobu płatności,
  5. akceptacji zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez zaznaczenie pola  „Kupuję i płacę.”
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.
 5. Wysłane przez Sklep Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
 6. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w ciągu:
  1. 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli zostanie ono przyjęte w dniu roboczym,
  2. 48 godzin od otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli zostanie ono przyjęte w weekend lub Święta.

               Brak dokonania płatności w powyżej wskazanym  terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 1. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli wcześniej otrzymał go od Sprzedawcy. Kod rabatowy posiada okres ważności po upływie którego, skorzystanie z niego nie będzie możliwe.
 2. W przypadku niedostępności w magazynie lub u dostawców Sklepu towarów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie  3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci mu wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców..
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

§ 2
Rejestracja Konta Klienta.

 1. Rejestracja w celu założenia Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu (https://www.protect24.com.pl/auth/register-user) zgodnie z jego treścią.
 2. Przy zakładaniu Konta Klienta, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter, otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz kontakt za pomocą sms, mms lub telefonu w celach marketingowych.
 3. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość o utworzeniu Konta i możliwości zalogowania się na Konto Klienta.
 4. Po zalogowaniu Klient ma możliwość dostępu do Konta Klienta, możliwość zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta Klienta, jak również usunięcia Konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosowanego żądania w formie elektronicznej na e-mail: bok@protect24.com.pl.

§3
Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają kosztów ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze i usłudze  jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostają uwzględnione w finalnej kwocie do zapłaty za złożone zamówienie, proporcjonalnie do ich wartości.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów i usług , usuwania towarów i usług ze strony internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Jednakże powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów i usług  w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabele zawierająca informacje o kosztach dostawy i płatności na terenie:
  1. Polski - dostępna jest w sekcji Polska-płatność, wysyłka: https://www.protect24.com.pl/polska-platnosci.
  2. Unii Europejskiej dostępne są w sekcji  Europa-płatność, wysyłka  https://www.protect24.com.pl/europa-platnosc-wysylka.

§ 4
Czas realizacji zamówienia oraz dostawa towaru oraz usługi.

 1. Przy wyborze opcji dostawy, Klient  wybiera jeden sposób dostawy dla wszystkich towarów znajdujących się w  składanym zamówieniu.
 2. Przy każdym towarze w sklepie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, jaki sprzedający potrzebuje na przygotowanie przesyłki od momentu otrzymania zapłaty za przedmiot do jego wysłania tj. do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wysyłka dokonywana jest w dni robocze. 
 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki przesyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: INPOST PACZKOMAT, GLS
 5. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej:  GLS, MEEST, FEDEX,DPD,UPS.
 6. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy i  firm kurierskich z uwagi na specyfikę lub wagę towarów, o czym Klient będzie każdorazowo poinformowany przy opisie towaru.
 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody w sposób czytelny, wypełniając wszystkie jego pola. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 8. Sklep umożliwia osobisty odbiór przez Klienta zamówionych towarów w siedzibie Sklepu, jeżeli opcja taka jest dostępna przy składaniu zamówienia konkretnego towaru. O dokładnym terminie odebrania zamówionego towaru Sklep informuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 5
Formy płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione w Sklepie towary:
  1. w przypadku dostawy realizowanej na terytorium Polski:​​
   • Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
   • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnych w sklepie.
  2. w przypadku dostawy realizowanej na terytorium krajów Unii Europejskiej:
   • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnych w Sklepie.
 2. Przelew elektroniczny jest realizowany przez zewnętrzny system płatności imoje należący i obsługiwany przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu imoje o dokonaniu płatności przez Klienta).
 3. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu imoje.pl dostępne są na stronie internetowej www.imoje.pl.

§ 6
Zwroty i Reklamacje.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca dokonujący zakupu o charakterze zawodowym – na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego– odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji  czy zawarta umowa sprzedaży posiada charakter zawodowy, polegającej na sprawdzeniu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (kodów PKD), udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, uprawnienie to przysługuje w terminie 2 lat od dnia wydania towaru.
 6. W przypadku realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: ul. Juliusza Słowackiego 24/8, 35-060 Rzeszów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć czytelnie i w pełni wypełniony formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem: https://www.protect24.com.pl/zwroty-i-reklamacje.
 7. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta towaru w związku z realizacją jego uprawnienia z tytułu rękojmi pokrywa Sprzedawca.
 8. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 
  W przypadku uznania reklamacji zostanie ona rozpatrzona zgodnie z żądaniem Klienta wskazanym w formularzu reklamacyjnym. Sprzedawca może również zaproponować Klientowi inne rozwiązania, z których Klient może skorzystać.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Klient powinien wypełnić Formularz odstąpienia od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracany towar musi być kompletny, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Oświadczeniem na adres: ul. Juliusza Słowackiego 24/8, 35-060 Rzeszów.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Oświadczenie dostępne jest pod linkiem https://www.protect24.com.pl/zwroty-i-reklamacje.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w sytuacji gdy rzecz wyprodukowana została według indywidualnej specyfikacji Klienta.
 7. W przypadku sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

   

§ 8
Nadpłaty.

 1. W przypadku powstania nadpłaty za złożone zamówienie, Sklep dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą, a faktyczną ceną towaru.
 2. Zwrot nadpłaty następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

§9
Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sklep zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia bądź też innych dyspozycji udzielonych przez Klienta, które powstały wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych,  w tym   plików cookies na stronach internetowych Sklepu, opisane zostały w Polityce prywatności i cookies: https://protect24.com.pl/content/2-polityka-prywatnoscii.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.


Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione w sklepie Protect24.com.pl w obrębie www.protect24.com.pl, https://www.protect24.com.pl/blog/posts są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). 

Jakiekolwiek k
opiowanie,całości, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów, w całości lub w części, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione i będzie z pełną surowością karane.