Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu internetowego
PROTECT24.COM.PL

Sklep internetowy PROTECT24.COM.PL, działający pod adresem http://www.protect24.com.pl, prowadzony jest przez Mateusza Miąsik pod nazwą Protect24 Mateusz Miąsik z siedzibą ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów, w ramach prowadzonej prze niego działalności gospodarczej wpisanej do rejestru Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8132984629, Regon: 180779506.

                

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

-        adres: ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów,

-        adres e-mail: bok@protect24.com.pl

-        numer telefonu: + 48 534 454 430

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
Sklep  – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.protect24.com.pl;

Sprzedawca– Mateusz Miąsik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Protect24 Mateusz Miąsik
z siedzibą ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów;

Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera
ze Sprzedawcą umowę na odległość;

Ustawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.);

Umowa - umowa sprzedaży towarów i usług zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu;

Konto Klienta – konto Klienta prowadzone przez Sklep, oznaczone indywidualnym loginem
oraz zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta. Konto umożliwia Klientowi zalogowanie  się do bazy zawierające: podane przez niego dane, służące do realizacji jego bieżących zamówień oraz historię zrealizowanych już zamówień tego Klienta;

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsument za konsumenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca jednoosobowy dokonujący zakupu zawodowegoosoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością jeżeli umowa ta  posiadają charakter zawodowy, tj. wynikający bezpośrednio z faktycznie podejmowanych przez tego przedsiębiorcę czynności
w ramach jego zorganizowanej działalności zarobkowej.
[MDW1] 

Przedsiębiorca jednoosobowy dokonujący zakupu niezawodowego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą nieposiadającą charakteru zawodowego.

 

§ 1
Składanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach
  i usługach Sklep zamieszcza na stronie
  www.protect24.com.pl.

 2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dostępne w Sklepie towary i usługi za pośrednictwem:

  1. Konta Klienta lub

  2. Formularza zamówienia.

 1. Towary lub usługi dostępne w sklepie internetowym są plasowane wedle wyboru Klienta w oparciu
  o jedno z poniższych kryteriów:

  1. Najczęściej kupowane,

  2. Dostępne,

  3. Nazwa, A do Z,

  4. Nazwa, Z do A,

  5. Cena, rosnąco,

  6. Cena, malejąco.

 2. W celu  złożenia zamówienia Klient dokonuje :

  1. wyboru towaru lub usługi w Sklepie,

  2. logowania na Konto Klienta lub wypełnia formularz zamówienia poprzez podanie danych kontaktowych (adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, telefonu oraz danych dotyczących miejsca dostawy towaru),

  3. wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  4. wyboru sposobu płatności,

  5. akceptacji zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez zaznaczenie pola  Kupuję i płacę.”

 1. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.

 1. Wysłane przez Sklep Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta dres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w ciągu:

  1. 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli zostanie ono przyjęte w dniu roboczym,

  2. 48 godzin od otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli zostanie ono przyjęte
   w weekend lub Święta.

          Brak dokonania płatności w powyżej wskazanym  terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 1. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli wcześniej otrzymał
  go od Sprzedawcy. Kod rabatowy posiada okres ważności po upływie którego, skorzystanie z niego
  nie będzie możliwe.

 2. W przypadku niedostępności w magazynie lub u dostawców Sklepu towarów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie  3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci mu wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
  Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień,
  aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

§ 2
Rejestracja Konta Klienta.

 1. Rejestracja w celu założenia Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu (https://www.protect24.com.pl/auth/register-user)
  zgodnie z jego treścią.

 2. Przy zakładaniu Konta Klienta, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter, otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz kontakt za pomocą sms, mms lub telefonu
  w celach marketingowych.

 3. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość o utworzeniu Konta i możliwości zalogowania się na Konto Klienta.

 4. Po zalogowaniu Klient ma możliwość dostępu do Konta Klienta, możliwość zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta Klienta, jak również usunięcia Konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosowanego żądania
  w formie elektronicznej na e-mail:
  bok@protect24.com.pl.

§3
Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  1. podawane są w złotych polskich,

  2. zawierają podatek VAT,

  3. nie zawierają kosztów ewentualnych opłat celnych,

  4. nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym towarze i usłudze  jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową dla przedsiębiorców. Przy każdym produkcie znajduje się cena hurtowa. Natomiast cena detaliczna dla Klienta indywidualnego, nie posiadającego numeru NIP, stanowić będzie kwotę 20% wyższą. Przy złożeniu zamówienia, lecz  przed zaakceptowaniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient zapoznawany jest z ceną detaliczną kupowanego przez niego produktu.

 4. W każdym wypadku obniżenia ceny towaru Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość jej porównania
  z ceną obowiązującą przed obniżeniem poprzez zamieszczenie obok ceny aktualnej informacji o najniższej cenie, która obowiązywała przez okres 30 dni poprzedzających obniżenie ceny. Jeżeli dany towar oferowany jest w sklepie przez mniej niż 30 dni przed momentem obniżenia ceny, informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu obejmuje cały okres oferowania towaru w Sklepie.

 5. Koszty dostawy zostają uwzględnione w finalnej kwocie do zapłaty za złożone zamówienie, proporcjonalnie do ich wartości.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów i usług , usuwania towarów i usług
  ze strony internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży
  lub wprowadzania w nich zmian. Jednakże powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów
  i usług  w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków
  akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabele zawierająca informacje o kosztach dostawy i płatności na terenie:

  1. Polski - dostępna jest w sekcji Polska-płatność, wysyłka: https://www.protect24.com.pl/polska-platnosci.

  2. Unii Europejskiej dostępne są w sekcji  Europa-płatność, wysyłka  https://www.protect24.com.pl/europa-platnosc-wysylka.

§ 4
Czas realizacji zamówienia oraz dostawa towaru oraz usługi.

 1. Przy wyborze opcji dostawy, Klient  wybiera jeden sposób dostawy dla wszystkich towarów znajdujących się w  składanym zamówieniu.

 2. Przy każdym towarze w sklepie podany jest przewidywany czas
  przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, jaki sprzedający potrzebuje na przygotowanie przesyłki od momentu otrzymania zapłaty za przedmiot do jego wysłania tj. do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wysyłka dokonywana jest w dni robocze. 

 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki przesyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  INPOST, GLS, DHL, DPD, DPD PICKUP, FEDEX, POCZTEX, UPS, SUUS

 5. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej:  GLS, MEEST, DPD, UPS, SUUS

 6. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy i  firm kurierskich z uwagi na specyfikę lub wagę towarów, o czym Klient będzie każdorazowo poinformowany przy opisie towaru.

 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdza stan przesyłki
  W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody
  w sposób czytelny, wypełniając wszystkie jego pola.
  Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 8. Sklep umożliwia osobisty odbiór przez Klienta zamówionych towarów w siedzibie Sklepu, jeżeli opcja taka jest dostępna przy składaniu zamówienia konkretnego towaru. O dokładnym terminie odebrania zamówionego towaru Sklep informuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 5
Formy płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione w Sklepie towary:

  1. w przypadku dostawy realizowanej na terytorium Polski:​​

 • Przelew tradycyjny – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty
  na koncie bankowym wskazanym podczas realizacji przelewu tradycyjnego
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line,
  za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnych w sklepie. Realizacja zamówienia, rozpoczyna się w następnym dzień roboczy po wykonanej płatności
  .

w przypadku dostawy realizowanej na terytorium krajów Unii Europejskiej:

 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line,
  za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnych w Sklepie.

Przelew elektroniczny jest realizowany przez zewnętrzne system płatności  dostępne aktualnie na stronie sklepu internetowego. Szczegóły i regulamin płatności
za pośrednictwem systemów dostępne są na stronach internetowych zewnętrznych systemów płatności tj. Przelewy24 oraz Paynow.

§ 6
Opinie

1.      Opinie o towarach lub usługach zamieścić może jedynie osoba, która zakupiła w Protect24 dany towar .

2.      Zakazane jest publikowanie we własnym imieniu lub na zlecenie innego podmiotu opinii nierzetelnych i niezgodnych z rzeczywistością.

Dotyczy to zarówno opinii pozytywnych jak i negatywnych.

3.      Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie dotyczące oferowanych towarów lub usług pochodziły od osób, które używały danego towaru lub nabyły daną usługę poprzez umożliwienie dodawania opinii tylko przez  posiadających Konto Klienta i zalogowanych na swoim Koncie. Pozostałe osoby nie posiadające Konta Klienta chcące umieścić opinie (w tym opinie umieszczane z użyciem narzędzia Google Consumer Reviews), będą weryfikowane poprzez podanie adresu e-mail i numeru zamówienia.

§ 7
Zwroty i Reklamacje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej i opisanej  przez gwaranta.

 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub
  z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, o ile w danym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy nie jest wyłączona zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

 3. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca dokonujący zakupu o charakterze zawodowym – na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 4. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona również w sytuacji, gdy  zawarta umowa sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego. 

 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem uprawnienie wynikające z rękojmi przysługuje w terminie 2 lat od dnia wydania towaru.

 6. W przypadku realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
  ul. Akacjowa 60, 35-113 Rzeszów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć czytelnie i w pełni wypełniony formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem:
  https://www.protect24.com.pl/zwroty-i-reklamacje.

 7. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta towaru w związku z realizacją jego uprawnienia z tytułu rękojmi pokrywa Klient.

 8. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje
  się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

 9. W przypadku uznania reklamacji zostanie ona rozpatrzona zgodnie z żądaniem Klienta wskazanym
  w formularzu reklamacyjnym. Sprzedawca może również zaproponować Klientowi inne rozwiązania,
  z których Klient może skorzystać.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Klient powinien wypełnić Formularz odstąpienia od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Zwracany towar musi być kompletny, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz 
  z Oświadczeniem na adres: ul. Akacjowa 60a, 35-113 Rzeszów,

 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie
  do wartości zwracanego towaru) w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 5. Oświadczenie dostępne jest pod linkiem https://www.protect24.com.pl/zwroty-i-reklamacje.

 6. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu
  do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (jako zapieczętowane opakowanie należy rozumieć opakowanie zgrzewane, zszyte);

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami z wyłączeniem  przedsiębiorcy jednoosobowego dokonującego zakupu niezawodowego  prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

§ 9
Nadpłaty

 1. W przypadku powstania nadpłaty za złożone zamówienie, Sklep dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą, a faktyczną ceną towaru.

 2. Zwrot nadpłaty następuje maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność przez zewnętrzne system płatności  dostępne aktualnie na stronie sklepu internetowego.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sklep zawierana jest między Klientem
  a Sprzedawcą.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia bądź też innych dyspozycji udzielonych przez Klienta, które powstały wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie,
  które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta
  przy posługiwaniu się loginem i hasłem.

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiana lub rozbudowa funkcjonalności Sklepu, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub możliwych dostawców usług związanych ze sklepem. O każdej zmianie Sklep informuje z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą,
  a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
  oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy
  o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych,  w tym   plików cookies na stronach internetowych Sklepu, opisane zostały w Polityce prywatności i cookies: https://protect24.com.pl/content/2-polityka-prywatnoscii.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione w sklepie Protect24.com.pl w obrębie www.protect24.com.pl, https://www.protect24.com.pl/blog/posts są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). 

Jakiekolwiek kopiowanie, całości, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów,
w całości lub w części, bez
pisemnej zgody autora, jest zabronione i będzie z pełną surowością karane.