Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego

Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Certyfikat

  Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

 • Faktura

  Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

 • Bezpłatna Pomoc

  W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego

Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego to okresowa inspekcja i badanie gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, które są przeznaczone do użytku przez użytkowników jako sprzęt ręczny w celu gaszenia początkowych ognisk pożarów. Procedura ta ma na celu upewnienie się, że sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny, odpowiednio przygotowany do działania w przypadku pożaru oraz spełnia wymagania bezpieczeństwa i norm technicznych.

Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego jest kluczowym elementem utrzymania odpowiedniej gotowości i skuteczności gaśnic w miejscach publicznych, budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz w różnych obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadza się go regularnie, zazwyczaj co kilka lat lub według określonych przepisów i wytycznych.

Podczas przeglądu technicznego sprawdza się różne aspekty sprzętu gaśniczego, takie jak:

 1. Stan wizualny: Ocena zewnętrznego stanu gaśnicy, czy nie ma widocznych uszkodzeń, korozji, wycieków, itp.
 2. Czytelność etykiety: Upewnienie się, że etykieta z instrukcjami obsługi i określeniem typu gaśnicy jest czytelna.
 3. Data ważności: Sprawdzenie, czy data ważności gaśnicy nie wygasła i czy nadal jest ona ważna.
 4. Waga: Sprawdzenie wagi gaśnicy, aby upewnić się, że nie doszło do utraty medium gaśniczego.
 5. Ciśnienie: Upewnienie się, że ciśnienie w gaśnicy jest prawidłowe i mieści się w dopuszczalnym zakresie.
 6. Stan gaśnicy: Wykonanie testu na szczelność, aby sprawdzić, czy gaśnica nie posiada wycieków, które mogłyby wpłynąć na jej skuteczność.
 7. Testowanie mechanizmu wyzwalania: Sprawdzenie, czy mechanizm wyzwalania działa poprawnie.
 8. Uaktualnienie instrukcji obsługi: Wymiana instrukcji obsługi, jeśli jest ona uszkodzona lub nieczytelna.

co to jest gaśnica

Gaśnica to przenośne urządzenie przeciwpożarowe, które jest zaprojektowane do gaszenia początkowych ognisk pożarów. Jest to jedno z najbardziej powszechnie stosowanych środków gaśniczych, które jest dostępne dla osób niebędących strażakami, umożliwiając im podjęcie działań gaśniczych w sytuacji zagrożenia pożarem przed przybyciem profesjonalnych służb ratowniczych.

Typowa gaśnica składa się z cylindra zawierającego substancję gaśniczą, taką jak proszek, pianę, CO2 (dwutlenek węgla) lub wodę, sprężone powietrze lub inny gaz w celu wyrzucenia substancji gaśniczej, a także mechanizmu wyzwalającego, który pozwala na uruchomienie gaśnicy w momencie pożaru. Gaśnice są dostępne w różnych rozmiarach i rodzajach, a wybór odpowiedniej zależy od rodzaju zagrożenia i kategorii pożaru, które chcemy gasić.

Rodzaje gaśnic:

 1. Gaśnice proszkowe (ABC): Przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A (tworzywa organiczne), klasy B (ciekle i palne ciecze) oraz klasy C (gazy palne). Są najbardziej wszechstronne i często stosowane.
 2. Gaśnice pianowe: Służą do gaszenia pożarów klasy A i klasy B. Wytworzenie piany na powierzchni palących się materiałów pomaga w ich opanowaniu.
 3. Gaśnice dwutlenkowe węgla (CO2): Przeznaczone są głównie do gaszenia pożarów klasy B i klasy C, nie pozostawiają resztek ani substancji zanieczyszczających.
 4. Gaśnice wodne: Wykorzystywane są do gaszenia pożarów klasy A (tworzywa organiczne) poprzez chłodzenie palących się materiałów i obniżenie ich temperatury.
 5. Gaśnice metaliczne: Specjalnie zaprojektowane do gaszenia pożarów klasy D (metale palne).

Ważne jest, aby gaśnica była odpowiednio utrzymana, a także aby osoby potencjalnie korzystające z niej były przeszkolone w zakresie jej używania. Przeglądy techniczne i okresowe konserwacje gaśnic są niezbędne, aby upewnić się o ich sprawności i gotowości do działania w przypadku pożaru. Wybór odpowiedniej gaśnicy oraz umiejętność jej prawidłowego użycia mogą znacznie przyczynić się do opanowania pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju i minimalizacji szkód.

kim jest konserwator gaśnic podręcznego sprzętu gaśniczego

Konserwatorem gaśnic podręcznego sprzętu gaśniczego jest osoba lub firma specjalizująca się w konserwacji, przeglądach technicznych oraz naprawach gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest zapewnienie, że gaśnice i sprzęt gaśniczy są w odpowiedniej kondycji, gotowe do działania w przypadku wystąpienia pożaru, oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa i norm technicznych.

Konserwatorzy gaśnic mają za zadanie regularnie sprawdzać i przeglądać podręczny sprzęt gaśniczy w zgodzie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Procedury te mają na celu upewnienie się, że gaśnice są w dobrym stanie, nie posiadają uszkodzeń, nie ma wycieków, a także że ich mechanizmy wyzwalania działają poprawnie. Przeglądy techniczne koncentrują się na takich aspektach, jak stan wizualny, ciśnienie, waga, ważność daty, czytelność etykiety, szczelność itp.

Konserwatorzy gaśnic również wykonują niezbędne naprawy i konserwację, jeśli podczas przeglądu technicznego zostaną wykryte jakieś wady lub uszkodzenia, które mogą wpłynąć na działanie gaśnicy. Ważne jest, aby te naprawy były dokonywane przez wykwalifikowaną osobę, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie technicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W niektórych krajach i regionach, konserwatorzy gaśnic są poddawani specjalnym certyfikacjom lub licencjom, które potwierdzają ich kompetencje i umiejętności w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego. Dzięki odpowiednim przeglądom i konserwacji, podręczny sprzęt gaśniczy może działać skutecznie i bezpiecznie, pomagając w opanowaniu początkowych ognisk pożarów i minimalizacji szkód.

Czy w Polsce trzeba posiadać uprawnienia jako konserwator sprzętu gaśniczego ?

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoby wykonujące czynności związane z konserwacją sprzętu gaśniczego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Konserwacja sprzętu gaśniczego podlega przepisom określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami, konserwacja sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic, podlega przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących konserwacji i przeglądów sprzętu gaśniczego oraz warunków i trybu postępowania w przypadku wykonywania tych przeglądów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoby wykonujące konserwację sprzętu gaśniczego muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przepisy określają także wymogi dotyczące przeprowadzania przeglądów technicznych, jak często powinny być wykonywane oraz jakie dokumenty powinny być przygotowane w związku z przeglądami.

W przypadku, gdy ktoś chciałby wykonywać czynności konserwacji sprzętu gaśniczego zawodowo, musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które mogą być uzyskane po ukończeniu kursów szkoleniowych i zdaniu egzaminów. Te kursy szkoleniowe prowadzone są przez instytucje certyfikujące, a po uzyskaniu uprawnień konserwator może wykonywać swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto pamiętać, że przestrzeganie przepisów dotyczących konserwacji sprzętu gaśniczego jest kluczowe dla zapewnienia jego skuteczności i gotowości do działania w przypadku pożaru. Dlatego też, osoby lub firmy wykonujące konserwację sprzętu gaśniczego powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby wykonywać tę pracę profesjonalnie i bezpiecznie.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania