Słownik pojęć bhp ppoż haccp ochrona środowiska

ABERRACJA- wada soczewki lub układu optycznego (także oka) powodując nieostrość lub zniekształcenie obrazu. Może być aberracja chromatyczna lub sferyczna.

ABSORBCJA proces pochłaniania jednego lub więcej składników gazu przepuszczanego przez ciecz ochraniająca jednego lub więcej składników gazu przez ciecz pochłaniającą proces pochłaniania promieniowania podczas jego przechodzenia przez materię.

ACETON- związek organiczny  najbardziej znany pod postacią bezbarwnej , lotnej, łatwopalnej cieczy o charakterystycznym zapachu , doskonały rozpuszczalnik , miesza się z wodą , służy jako materiał wyjściowy do otrzymywania wielu ważnych związków: substancja niebezpieczna.

ACETYLEN- najprostszy węglowodór (C2H2), gaz palny, bezbarwny , łatwo rozpuszczalny w wodzie i acetonie, działający narkotycznie. Powstaje w wyniku reakcji wody z akarbidem (węglik wapnia). Ważny surowiec w przemyśle organicznym- służy do produkcji kauczuku syntetycznego, tworzyw sztucznych.  Używany do spawania i ciecia metali przy pomocy palników acetylenowo-tlenowych. Dostarczany jest w butlach lub wytwarzany w wytwornicach acetylenowych.

ACETYLENOWNIA-wydzielone pomieszczenie, w którym umieszczone zostały urządzenia do produkcji wchodzące w skład wytwornicy acetylenu stacjonarnej, a w szczególności urządzenia do oczyszczania, osuszania, sprężania, magazynowania.

ADAPTACJA- przystosowanie kogoś lub czegoś do nowych warunków (adaptacja społeczna) lub zadań np. przystosowanie człowieka do pracy zawodowej(adaptacja zawodowa), urządzenia lub budynku do spełnienia pierwotnie nie przewidzianych funkcji.

ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych , sporządzona w Genewie 30 września 1957r. została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa ADR ma wspólne źródła z umowami dotyczącymi międzynarodowego transportu droga morską (IMDG), klejową (RID) i lotniczą (ICA-O). Załącznik A do umowy ADR zawiera przepisy dotyczące materiałów  i przedmiotów niebezpiecznych , załącznik- B-przepisy dotyczące pojazdów i przewozu.

AERACJA- wentylacja naturalna, zachodząca przez otwory łączące pomieszczenie z otoczeniem zewnętrznym, wykorzystująca różnicę temperatur oraz ciśnień.

AEROZOL- zawiesina mikroskopijna cząsteczek cieczy lub ciał stałych w gazie; różnorakie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym , lakiernictwie, ochronie roślin, klimatyzacji.

AGREGAT- zespół sprzężonych ze sona na stałe  maszyn lub urządzeń działających jednocześnie , np. spawarka wirnikowa (agregat spawalniczy) będąca połączeniem silnika elektrycznego i prądnicy , albo silnik spalinowy z prądnicą.

AGREGAT GAŚNICZY
- sprzęt gaśniczy mający ponad 20-kilogramowy zapas środków gaśniczych, wyposażony w urządzenia umożlwiające natychmiastowe prowadzenie akcji gaśniczej.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY- niezależne źródło energii elektrycznej, stanowiące zestaw złożony z silnika spalinowego i prądnicy synchronicznej oraz urządzeń pomocniczych związanych z jego działaniem.

AKCELERATOR- urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące w wyniku przyspieszenia cząstek naładowanych,
w szczególności przyspieszać liniowym, betatron, cyklotron, generator neutronów.

AKLIMATYZACJA- proces przystosowania się organizmu żywego, w tym człowieka, do warunków środowiska, np. warunków klimatycznych w środowisku pracy (temperatura, wilgotność, ruch powietrza